Departments

Kriya sharir
Kaumar bhrittya-Bal Roga
Kayachikitsa
Pancha karma
Prasuti & Stri Roga
Shalakya-Mukh, Nasa & Dant
Shalya Tantra
Swastha vritta & Yoga
Agad Tantra evam Vidhi Vaidyaka
Dravyaguna
Rachana Sharir
Rasashastra evam Bhaisjya Kalpana
Roga Nidan evam Vikriti vigyana
Samhita & Siddhanta